EN / CG

NVO MNEMOSINA je u junu 2009.god. organizovala izložbu slika „MITOLOGIJADA“ Tatjane Maneve, slikarke iz Makedonije.
U širem kontekstu „čitanja“ djela recentne ekspozicije Tatjane Maneve, estatski kriterijum kao nezamenjiv odrednik umjetničkih vrijednosti upućuje na to da Ona stvara likovne svjetove oslanjajući se na osjećanja, na istoriju kao građu i na filozofiju kao metod, ravnomjerno ili paralelno sa svojim idejnim, intiutivnim i senzibilnim bićem........
Slikarstvo Maneve se tamalji na određenim mističnim, simboličnim, asocijativnim i metaforičkim principima, ideje su epizodične, ali se ne radi o njihovom pukom ponavljanju već o transponovanju, empatiji i analogiji koja vodi u jedan sasvim novi kontekst i cjelinu. Sve to doprinosi bogatstvu likovnog izraza, vremenskoj slojevitosti i sadržinskoj ambivalentnosti...........
Tatjana Maneva pravi jednu poetičnu sintezu ranijih i novih djela, u svim njenim opsesivnim pravcima, kako formalnim tako i vremenskim i univerzalnim. Zgusnuti u jednu poetsko – misaonu definiciju, oni sada predstavljaju kreativnu sintezu, usavršavanje i obogaćivanje likovne fizionomije u istinski filozofski, egzistencijalistički dijalog sa i za vremenom, sa i za univerzumom.
DORA ANDOVA FOTEVA (Iz kataloga „MITOLOGIJADA“)